FIT

FOOD

FEEL

ALGEMENE VOORWAARDEN?

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het inschrijven als klant (hierna te noemen cliënt) van Studio Fast, ingeschreven bij KVK te Zwolle onder nummer 08198685, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Studio Fast behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website www.studiofast.nl.

ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Studio Fast en de betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Studio Fast en de betreffende cliënt overeengekomen. Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de overeenkomst.

1 INSCHRIJVING ALS CLIENT
1.1. De inschrijving bij Studio Fast geschiedt op basis van de invulling en ondertekening van de overeenkomst. Voor de Personal Training (PT) sessies wordt er een intakegesprek gehouden en moet er ook een intake formulier ingevuld worden. Het intakegesprek is gratis, ook als de cliënt beslist geen overeenkomst aan te gaan.
1.2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Studio Fast. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de overeenkomst gebruikt worden.
1.3. Personal Training cliënten kiezen zelf welk pakket zij willen volgen en gaan akkoord met de bijbehorende looptijd.

2 DUUR EN BEEINDIGING VAN OVEREENKOMST
2.1. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving en is geldig voor bepaalde tijd zoals schriftelijk overeengekomen.
2.2. Iedere cliënt zal na inschrijving een bevestiging hiervan ontvangen per mail.

3 BETALING
3.1 Personal Training (PT)
3.1.1. Er is sprake van PT als er maximaal één persoon traint onder een Personal Trainer. Bij small group training kunnen er maximaal 6 cliënten tegelijkertijd getraind worden.
- De kosten van de personal training worden bepaald aan de hand van het door de cliënt gekozen pakket en zijn inclusief 21% btw.
- Cliënten zullen na de eerste training per mail een digitale factuur ontvangen voor het gekozen pakket of de uren dat zij reeds getraind hebben. Het verschuldigde bedrag    
   dient te worden voldaan, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, op rekening nummer NL88 INGB 0747.8411.79
- Studio Fast plant zelfstandig de dagen en tijden waarop er getraind wordt. Geplande trainingen kunnen minimaal 24 uur van tevoren nog gewijzigd worden door Studio
Fast en de betreffende cliënt.
3.1.2. Het pakket van PT kan zowel contant als per bank betaald worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Afzegging van Personal Training (PT) lessen:
3.1.3.A) Als een cliënt niet komt opdagen op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de les van de betreffende cliënt gewoon doorberekend.
         B) Als een cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzegt, wordt de les niet doorberekend.
3.1.4. Cliënten die de factuur ook per post willen ontvangen, dienen dit per e-mail te laten weten aan info@studiofast.nl

4 WANBETALING
4.1. Er zullen in totaal 3 aanmaningen gestuurd worden na de verstrekking van de betalingstermijn. Na de ontvangst van een aanmaning, heeft de cliënt 5 dagen om de factuur te voldoen. In geval van wanbetaling zullen wij voor de eerste aanmaning niets berekenen. Daarna zullen wij voor de twee volgende aanmaningen € 12,50 aanmaningskosten per keer in rekening brengen. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
4.2. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Studio Fast worden gemaakt, zijn voor rekening van de cliënt. De buitenrechtelijke kosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Studio Fast de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.

5 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Fast partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
5.2. Geschillen tussen Studio Fast en een cliënt zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

6 HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID
6.1. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de betreffende trainingslocatie. Het is verplicht te trainen in sportkleding en op sportschoenen. Uit hygiënisch oogpunt is het ook verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.
6.2. De cliënt verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Studio Fast. (indien nodig, eigen huisarts raadplegen)
6.3. De cliënt verklaart bij deze de tests/trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.
6.4 De cliënt verklaart Studio Fast niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het testen/trainen.
6.5. De cliënt verklaart Studio Fast op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de tests/trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.
6.6. De cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de voedingsadviezen en trainingen.
6.7. De cliënt verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de resultaten niet gegarandeerd zijn.
6.8. Cliënten die medicijnen gebruiken zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit voorafgaande aan de les dan wel tijdens het intakegesprek te melden bij Studio Fast.

7 AANPASSINGEN VAN PRIJZEN
7.1. Studio Fast behoudt zich het recht voor om de tarieven ten behoeve van nieuwe overeenkomsten aan te passen.
7.2. Studio Fast behoudt zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.